Všeobecné obchodní podmínky

pro školy

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem webových stránek www.psanihrave.cz/skoly (dále také jen “webové stránky”) a poskytovatelem služeb nabízených na těchto stránkách je Psaní Hravě pro školy s.r.o., společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 333646, IČO: 09273093, se sídlem Mírového hnutí 869/22, Háje, 149 00 Praha 4, (dále jen „poskytovatel" nebo „provozovatel“ nebo "my").

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro školy (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti škol a osob (učitelů a žáků) využívajících služby nabízené na webových stránkách a další právní vztahy související s užíváním webových stránek.

3. Účelem webových stránek je prezentace a provozování online kurzu Psaní Hravě pro školy (dále také jen „kurz“ nebo „Psaní Hravě pro školy“) a poskytnutí platformy k uzavření licenční smlouvy pro plné využití tohoto kurzu.

4. Psaní Hravě pro školy je pouze nástrojem pro výuku psaní všemi deseti. Nezaručujeme a ani nemůžeme garantovat, že se díky němu kdokoliv naučí psát všemi deseti. Proč? Protože to závisí více na učitelích a žácích než na nás. Především na jejich motivaci, důslednosti při průchodu Psaním Hravě a také na míře procvičování i "v reálném životě". V neposlední řadě to závisí na způsobu vedení výuky učitelem.

5. Psaní Hravě pro školy může obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které opravíme, jakmile je odhalíme – vaše postřehy a připomínky jsou vítány.

II. Uživatelský účet, školní účet a osobní údaje

1. Uživatelským účtem se rozumí účet jednotlivého uživatele (učitele, žáka). Registrace, resp. vytvoření školního nebo uživatelského účtu na webových stránkách je podmíněno souhlasem s těmito VOP. Registraci lze provést na základě e-mailové adresy nebo propojením s účtem na Facebooku nebo Googlu. Žáky lze do aplikace přidat také dalšími způsoby uvedenými v učitelské administraci, ke kterým není potřeba e-mail.

2. Školním účtem se rozumí účet pro celou školu. V něm lze vytvořit jednotlivé třídy. Ke školnímu účtu lze přidružit konkrétní uživatelské účty, a to v roli žáka, učitele nebo správce školy.

3. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

III. Licence

1. Registrací uživatelského účtu získává uživatel (žák, učitel) bezplatný přístup k prvním 4 úrovním kurzu. Vytvoření školního účtu je rovněž bezplatné.

2. K využití plné verze kurzu je třeba zakoupit školní licence. Každou licenci lze přiřadit k využití jednomu žákovi v rámci školního účtu školy, která licence kupuje. Ceny licencí jsou uvedeny na webových stránkách.

3. Licence jsou nepřenosné, každou může využít jen jeden žák. Proto také není možné průchod kurzem „restartovat“, avšak všechny úrovně zůstanou dostupné i po jejich úspěšném absolvování. Zpřístupněním kurzu jiné osobě prostřednictvím svého uživatelského účtu překročí uživatel rozsah licence a vystaví se riziku postihu podle autorského zákona.

4. Udělená licence je zpravidla časově omezena, po jejím vypršení má uživatel nadále přístup jen do prvních 4 úrovní s tím, že jeho dosavadní výsledky zůstávají zachovány. Pokud licence časově omezena není, bude trvat po dobu trvání uživatelského účtu.

5. V případě porušení licenčního ujednání má provozovatel právo vypovědět smlouvu bez náhrady zaplaceného licenčního poplatku.

6. Vyhrazujeme si právo rozhodnout o ukončení poskytování kurzu, a v důsledku tohoto rozhodnutí vypovědět licenci. O tomto rozhodnutí vás budeme informovat e-mailem nejméně 3 měsíce předem.

7. Vyhrazujeme si právo v budoucnu do kurzu doplnit nové části aplikace a ty zvlášť zpoplatnit. V rámci zakoupené licence však budete nadále moci využívat Psaní Hravě pro školy nejméně v tom rozsahu, v jakém jste ho mohli využívat v době zakoupení licence.

8. Vyhrazujeme si právo změnit typ licencí a jejich specifikace, přičemž na tuto změnu vždy upozorníme dopředu e-mailem a v rámci aplikace. Tato změna se nedotkne již zakoupených licencí, případně vám licenci změníme tak, aby obsahovala alespoň to, co jste si původně zakoupili.

9. Kurz Psaní Hravě pro školy, jakož i webové stránky, jejich obsah, texty, obrázky a logo je kolektivním autorským dílem podléhajícím ochraně podle zákona. Oprávněným vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k uvedenému je provozovatel.

10. Psaní Hravě pro školy obsahuje rozhraní pro žáky, které je dostupné jak žákům, tak i učitelům a správcům školy. Dále obsahuje učitelskou administraci, ve které jsou k dispozici navíc různé statistické údaje a nástroje pro sledování aktivity žáků v průběhu účasti na kurzu. Do učitelské administrace mají přístup jen učitelé a správci školy.

IV. Dostupnost a kompatibilita

1. Psaní Hravě pro školy je online kurzem koncipovaným jako SaaS (Software jako služba); pro jeho využívání je nutné být po celou dobu připojen k internetu.

2. Psaní Hravě pro školy je přizpůsobeno a testováno pro aktuální verzi internetových prohlížečů Chrome a Firefox. Snažíme se, aby Psaní Hravě pro školy fungovalo správně i v jiných prohlížečích, ovšem toto vám nemůžeme zaručit (zejména při použití starších verzí Internet Exploreru nemusí kurz fungovat správně – zcela jistě není použitelný v Internet Explreru 8 a starším). Výjimečně se může stát, že Psaní Hravě pro školy nebude fungovat správně ani v některém z výše zmíněných podporovaných prohlížečů. Důvodem může být např. kombinace aplikací a rozšíření prohlížeče nainstalovaných na počítači uživatele. Pokud na takovou chybu narazíte, dejte nám o ní prosím vědět a zároveň vyzkoušejte jiný prohlížeč.

3. Provozovatel vyvine maximální úsilí, aby omezil výpadky v provozu webových stránek a kurzu, nezaručuje však žádnou konkrétní úroveň dostupnosti. Zejména je bezmocný v případě výpadku na straně poskytovatele hostingu stránek nebo v případě výpadku poskytovatele internetového připojení uživatelů.

4. Psaní Hravě pro školy bývá nepravidelně aktualizováno; o tom vás nemusíme předem informovat. V případě, že k aktualizaci nebo z jiného důvodu bude nezbytná předem plánovaná servisní odstávka, budete předem upozorněni na webových stránkách nebo e-mailem. Takové odstávky ovšem neplánujeme na obvyklou dobu školní výuky. Případnou nedostupnost kurzu v přiměřené četnosti a délce nebude provozovatel nijak kompenzovat a nejedná se z jeho strany o vadu plnění.

5. Psaní Hravě pro školy je přiměřeně zabezpečeno proti zneužití údajů, které nám o sobě poskytujete. Může však dojít k útoku na tato data a může se stát, že vaše data budou zneužita. Pokud takový útok odhalíme, dáme vám o něm vědět do 72 hodin. Za takové zneužití není provozovatel odpovědný.

V. Ceny, platba a reklamace

1. Ceny za školní licence jsou k dispozici na webových stránkách. Vyhrazujeme si právo cenu v budoucnu měnit. Licence zakoupené za jiných podmínek zůstávají ve stejném rozsahu platné bez ohledu na pozdější změny.

2. Poskytovatel licence není plátcem DPH - uvedená cena proto DPH nepodléhá. V případě, že se v budoucnu plátcem DPH stane, bude k ceně připočítána DPH ve výši podle aktuální zákonné sazby.

3. Licenční poplatek lze uhradit bankovním převodem na základě faktury, kterou zašleme na uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby školy. Akceptací těchto VOP nám dáváte souhlas se zasíláním dokladů v elektronické podobě.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto VOP můžeme jednostranně měnit či doplňovat. V případě, že by se taková změna zásadně dotkla osob, které již naše služby využívají, oznámíme jim každou takovou změnu vhodným způsobem (prostřednictvím uživatelského účtu a/nebo e-mailem).

2. V případě, že by vztah založený těmito VOP obsahoval mezinárodní prvek, dohodly se strany na volbě práva České republiky. Soudem místně příslušným si strany zvolily obecný soud provozovatele v České republice. Tím nejsou dotčena vaše práva jako spotřebitele vyplývající vám z obecně závazných právních předpisů.

3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

4. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách (aktuálně to je skoly@psanihrave.cz). Případnou změnu kontaktních údajů včas zveřejníme na našich webových stránkách. Změnu vašich kontaktních údajů nám, prosím, neprodleně oznamte. Můžete nás rovněž kontaktovat i prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

5. Tyto VOP jsou účinné ode dne 14. 9. 2020.