Všeobecné obchodní podmínky

pro jednotlivce

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem webových stránek www.psanihrave.cz (dále také jen “webové stránky”) a poskytovatelem služeb nabízených na těchto stránkách je Psaní Hravě s.r.o., společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 333644, IČO: 09273336, se sídlem Mírového hnutí 869/22, Háje, 149 00 Praha 4, (dále jen „poskytovatel" nebo „provozovatel“).

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání služeb nabízených na webových stránkách a další právní vztahy související s užíváním webových stránek.

3. Případné platby mohou být realizovány prostřednictvím platební brány (např. GoPay); použití platební brány se řídí obchodními podmínkami poskytovatele této platební brány.

4. Účelem webových stránek je prezentace a provozování online kurzu Psaní Hravě uživatelům (dále také jen „kurz“ nebo „Psaní Hravě“) a poskytnutí platformy k uzavření licenční smlouvy pro plné využití tohoto kurzu.

5. Psaní Hravě je pouze nástrojem pro výuku psaní všemi deseti. Nezaručujeme a ani nemůžeme garantovat, že se díky němu opravdu naučíte psát všemi deseti. Proč? Protože to závisí více na vás než na nás. Především na vaší motivaci, důslednosti při průchodu Psaním Hravě a také na míře procvičování i "v reálném životě" (například při psaní e-mailů).

6. Psaní Hravě může obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile je odhalíme – vaše postřehy a připomínky jsou vítány.

II. Uživatelský účet a osobní údaje

1. V případě, že máte zájem o využití kurzu, je nutné si nejprve vytvořit uživatelský účet (dále jen „účet“) prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových stránkách. Registrace, resp. vytvoření účtu je podmíněno souhlasem s těmito VOP. Registraci můžete provést na základě e-mailové adresy nebo propojením s účtem na Facebooku nebo Googlu.

2. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

III. Licence

1. Registrací získáváte bezplatný přístup ke kurzu v omezeném rozsahu (první 4 úrovně), abyste se seznámili s uživatelským rozhraním a vyzkoušeli si práci s kurzem.

2. Pokud se rozhodnete zakoupit neomezenou licenci, získáte časově neomezený přístup do aplikace, a to vždy k její aktuální verzi.

3. Plná licence je omezena pro jednu osobu a není možné ji postoupit další osobě, proto není možné průchod kurzem „restartovat“, avšak všechny úrovně zůstanou dostupné i po jejich úspěšném absolvování. Zpřístupněním kurzu jiné osobě prostřednictvím svého uživatelského účtu překročíte rozsah licence a vystavíte se riziku postihu podle autorského zákona.

4. Udělená licence bude trvat po dobu trvání uživatelského účtu.

5. V případě porušení licenčního ujednání má provozovatel právo vypovědět smlouvu bez náhrady zaplaceného licenčního poplatku.

6. Vyhrazujeme si právo rozhodnout o ukončení poskytování kurzu a v důsledku tohoto rozhodnutí vypovědět licenci. O tomto rozhodnutí vás budeme informovat e-mailem nejméně 3 měsíce předem.

7. Vyhrazujeme si právo v budoucnu do kurzu doplnit nové části aplikace a ty zvlášť zpoplatnit. V rámci zakoupené licence však budete nadále moci využívat Psaní Hravě nejméně v tom rozsahu, v jakém jste ho mohli využívat v době zakoupení licence.

8. Vyhrazujeme si právo změnit typ licencí a jejich specifikace, přičemž na tuto změnu vždy upozorníme dopředu e-mailem a v rámci aplikace. Tato změna se nedotkne již zakoupených licencí, případně vám licenci změníme tak, aby obsahovala alespoň to, co jste si původně zakoupili.

9. Kurz Psaní Hravě, jakož i webové stránky, jejich obsah, texty, obrázky a logo je kolektivním autorským dílem podléhajícím ochraně podle zákona. Oprávněným vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k uvedenému je provozovatel.

IV. Dostupnost a kompatibilita

1. Psaní Hravě je online kurzem koncipovaným jako SaaS (Software jako služba); pro jeho využívání je nutné být po celou dobu připojen k internetu.

2. Psaní Hravě je přizpůsobeno a testováno pro aktuální verzi internetových prohlížečů Chrome a Firefox. Snažíme se, aby Psaní Hravě fungovalo správně i v jiných prohlížečích, ovšem toto vám nemůžeme zaručit (zejména při použití starších verzí Internet Exploreru nemusí kurz fungovat správně – zcela jistě není použitelný v Internet Explreru 8 a starším). Výjimečně se může stát, že Psaní Hravě nebude fungovat správně ani v některém z výše zmíněných prohlížečů. Důvodem může být např. kombinace aplikací a rozšíření prohlížeče nainstalovaných na počítači uživatele. Pokud na takovou chybu narazíte, dejte nám o ní prosím vědět a zároveň vyzkoušejte jiný prohlížeč.

3. Provozovatel vyvine maximální úsilí, aby omezil výpadky v provozu webových stránek a kurzu, nezaručuje však žádnou konkrétní úroveň dostupnosti. Zejména je bezmocný v případě výpadku na straně poskytovatele hostingu stránek nebo v případě výpadku poskytovatele internetového připojení uživatelů.

4. Psaní Hravě bývá nepravidelně aktualizováno; o tom vás nemusíme předem informovat. V případě, že k aktualizaci nebo z jiného důvodu bude nezbytná předem plánovaná servisní odstávka, budete předem upozorněni na webových stránkách nebo e-mailem. Případnou nedostupnost kurzu v přiměřené četnosti a délce nebude provozovatel nijak kompenzovat a nejedná se z jeho strany o vadu plnění.

5. Psaní Hravě je přiměřeně zabezpečeno proti zneužití údajů, které nám o sobě poskytujete. Může však dojít k útoku na tato data a může se stát, že vaše data budou zneužita. Pokud takový útok odhalíme, dáme vám o něm vědět do 72 hodin. Za takové zneužití není provozovatel odpovědný.

V. Ceny, platba a reklamace

1. Cena za plnou licenci pro jednotlivce je uvedena na webových stránkách. Vyhrazujeme si právo cenu v budoucnu měnit tím, že změníme nastavení ceny v platebním rozhraní. Licence zakoupené za jiných podmínek zůstávají ve stejném rozsahu platné bez ohledu na pozdější změny.

2. Licenci lze zakoupit také formou dárkového poukazu pro třetí osobu. V takovém případě pak tato třetí osoba pro získání plné licence zadá kód uvedený na dárkovém poukazu. (V tomto případě vyžadujeme souhlas s těmito VOP jak od toho, kdo poukaz kupuje, tak od toho, kdo jej využívá.)

3. Poskytovatel licence není plátcem DPH, uvedená cena proto DPH nepodléhá. V případě, že se v budoucnu plátcem DPH stane, bude k ceně připočítána DPH ve výši podle aktuální zákonné sazby.

4. Licenční poplatek lze uhradit prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem. Doklad o provedené platbě (fakturu) na vyžádání zašleme na uvedenou e-mailovou adresu. Akceptací těchto VOP nám dáváte souhlas se zasíláním dokladů v elektronické podobě.

5. Uživatelé–jednotlivci si mohou nákup licence do 30 dnů od zaplacení rozmyslet a odstoupit od smlouvy; v takovém případě jim bude vrácen zaplacený licenční poplatek v plném rozsahu. Podmínkou však je, že licenci nevyužijí pro postup v kurzu dále než do 7. úrovně (klávesy TO) včetně. V případě nákupu dárkového poukazu může od smlouvy odstoupit výhradně ten, kdo poukaz zakoupil; podmínkou je, že poukaz nebyl využit. Odstoupení od smlouvy musí uživatel oznámit provozovateli na e-mail info@psanihrave.cz nejpozději poslední den lhůty, jinak není odstoupení účinné. Do těla e-mailu uvede alespoň následující text se svým jménem a příjmením: "Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování kurzu Psaní Hravě, které jsem si objednal a zaplatil dne xx. Částku za kurz mi prosím vraťte na bankovní účet č. xx/xx."

6. V případě, že bude uživatel považovat kurz za službu vadně poskytnutou a uplatní nárok na práva z vadného plnění (tj. reklamaci služby), oznámí to provozovateli na e-mail info@psanihrave.cz. Provozovatel přijetí takového e-mailu bez zbytečného odkladu potvrdí a posoudí oprávněnost vzneseného nároku.

VI. Poučení pro spotřebitele

1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „spotřebitel“) uzavírá smlouvu s podnikatelem. Provozovatel je podnikatelem.

2. Spotřebitel má ze zákona právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (což je právě náš případ) do 14 dnů od uzavření smlouvy. Provozovatel tuto zákonnou povinnost rozšířil a poskytuje spotřebiteli tuto možnost postupem podle čl V odst. 6 těchto VOP po dobu 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

3. Toto právo však spotřebitel ztrácí v případě, že je již započato s plněním. Za započetí plnění se považuje nad rámec zákonných povinností také případ, kdy spotřebitel licenci využije a překročí 7. úroveň (úroveň “TO”).

4. Provozovatel vrátí spotřebiteli zaplacený licenční poplatek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

5. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy také písemně dopisem zaslaným na adresu sídla provozovatele. V takovém případě bude mít odstoupení podobu stejnou jako v čl. V.5.

6. V případě, že vznikne mezi provozovatelem a spotřebitelem spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se spotřebitel obrátit na Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, která má pravomoc vést řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, a to např. na adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ nebo prostřednictvím e-mailu adr@coi.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto VOP můžeme jednostranně měnit či doplňovat. V případě, že by se taková změna týkala uživatelů, kteří již naše služby využívají, oznámíme jim každou takovou změnu vhodným způsobem (prostřednictvím uživatelského účtu a/nebo e-mailem).

2. V případě, že by vztah založený těmito VOP obsahoval mezinárodní prvek, dohodly se strany na volbě práva České republiky. Soudem místně příslušným si strany zvolily obecný soud provozovatele v České republice. Tím nejsou dotčena vaše práva jako spotřebitele vyplývající vám z obecně závazných právních předpisů.

3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

4. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách (aktuálně to je info@psanihrave.cz). Případnou změnu kontaktních údajů včas zveřejníme na našich webových stránkách. Změnu vašich kontaktních údajů nám, prosím, neprodleně oznamte. Můžete nás rovněž kontaktovat i prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

5. Tyto VOP jsou účinné ode dne 25. 5. 2018 a v celém rozsahu nahrazují dosavadní VOP účinné ode dne 14. 12. 2017.