Všeobecné obchodní podmínky

pro firmy a organizace

I. Úvodní ustanovení

1. Provozovatelem webových stránek www.psanihrave.cz/firmy (dále také jen “webové stránky”) a poskytovatelem služeb nabízených na těchto stránkách je Psaní Hravě pro firmy s.r.o., společnost je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 333647, IČO: 09273000, se sídlem Mírového hnutí 869/22, Háje, 149 00 Praha 4, (dále jen „poskytovatel" nebo „provozovatel“ nebo "my").

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro firmy (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti firem a jiných právnických osob (dále jen "firmy"), jakož i uživatelů (zaměstnanců, majitelů nebo jednatelů, dále jen "zaměstnanci") využívajících služby nabízené na webových stránkách a další právní vztahy související s užíváním webových stránek.

3. Účelem webových stránek je prezentace a provozování online kurzu Psaní Hravě pro firmy (dále také jen „kurz“ nebo „Psaní firmy“) a poskytnutí platformy k uzavření licenční smlouvy pro plné využití tohoto kurzu a nabídka testování dovedností psaní na klávesnici pro zaměstnance a potenciální zaměstnance firmy.

4. Psaní Hravě pro firmy je pouze nástrojem pro výuku psaní všemi deseti. Nezaručujeme a ani nemůžeme garantovat, že se díky němu kdokoliv naučí psát všemi deseti. Proč? Protože to závisí více na uživateli než na nás. Především na jeho motivaci, důslednosti při průchodu Psaním Hravě a také na míře procvičování i "v reálném životě".

5. Psaní Hravě pro firmy může obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které opravíme, jakmile je odhalíme – vaše postřehy a připomínky jsou vítány.

II. Uživatelský účet, firemní účet a osobní údaje

1. Uživatelským účtem se rozumí účet jednotlivého uživatele (zaměstnance). Registrace, resp. vytvoření firemního nebo uživatelského účtu na webových stránkách je podmíněno souhlasem s těmito VOP. Registraci můžete provést na základě e-mailové adresy nebo propojením s účtem na Googlu nebo Microsoftu.

2. Firemním účtem se rozumí účet pro celou firmu. K firemnímu účtu lze přidružit konkrétní uživatelské účty, a to v roli zaměstnance, manažera nebo správce firmy.

3. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů.

III. Licence a testování

1. Registrací uživatelského účtu získává uživatel (zaměstnanec) bezplatný přístup k prvním 4 úrovním kurzu. Vytvoření firemního účtu je rovněž bezplatné.

2. K využití plné verze kurzu je třeba zakoupit firemní licence. Každou licenci lze přiřadit k využití jednomu zaměstnanci v rámci firemního účtu firmy, která licence kupuje. Ceny licencí jsou uvedeny na webových stránkách.

3. Licence jsou nepřenosné, každou může využít jen jeden zaměstnanec. Proto také není možné průchod kurzem „restartovat“, avšak všechny úrovně zůstanou dostupné i po jejich úspěšném absolvování. Zpřístupněním kurzu jiné osobě prostřednictvím svého uživatelského účtu překročí uživatel rozsah licence a vystaví se riziku postihu podle autorského zákona.

4. Udělená licence je časově neomezena a je platná po dobu trvání uživatelského účtu. Účinnost licence a stejně tak doba trvání uživatelského účtu jsou vázány na firemní e-mail. Za firemní e-mail se považuje ten, který byl skrz pozvánku správce firmy připojen k firemnímu účtu Psaní Hravě.

5. V případě porušení licenčního ujednání má provozovatel právo vypovědět smlouvu bez náhrady zaplaceného licenčního poplatku.

6. Vyhrazujeme si právo rozhodnout o ukončení poskytování kurzu, a v důsledku tohoto rozhodnutí vypovědět licenci. O tomto rozhodnutí vás budeme informovat e-mailem nejméně 3 měsíce předem.

7. Vyhrazujeme si právo v budoucnu do kurzu doplnit nové části aplikace a ty zvlášť zpoplatnit. V rámci zakoupené licence však budete nadále moci využívat Psaní Hravě pro firmy nejméně v tom rozsahu, v jakém jste ho mohli využívat v době zakoupení licence.

8. Vyhrazujeme si právo změnit typ licencí a jejich specifikace, přičemž na tuto změnu vždy upozorníme dopředu e-mailem a v rámci aplikace. Tato změna se nedotkne již zakoupených licencí, případně vám licenci změníme tak, aby obsahovala alespoň to, co jste si původně zakoupili.

9. Psaní Hravě pro firmy obsahuje rozhraní pro zaměstnance, které je dostupné i uživatelům v roli správce firmy. Dále obsahuje firemní administraci, ve které jsou k dispozici navíc různé statistické údaje a nástroje pro sledování výsledků zaměstnanců v průběhu účasti na kurzu. Do firemní administrace mají přístup jen správci firmy a jimi určení zaměstnanci (v roli manažera).

10. Kromě kurzu nabízíme také možnost otestovat dovednosti psaní všemi deseti na klávesnici zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců. Tento test je jednorázový a není vázaný na existenci uživatelského účtu. Po uskutečněném testu je zaměstnavatelům poskytnut statistický přehled o úrovni psaní na klávesnici účastníka testu.

11. Kurz Psaní Hravě pro firmy, jakož i webové stránky, jejich obsah, texty, obrázky a logo je kolektivním autorským dílem podléhajícím ochraně podle zákona. Oprávněným vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k uvedenému je provozovatel.

IV. Dostupnost a kompatibilita

1. Psaní Hravě pro firmy je online kurzem koncipovaným jako SaaS (Software jako služba); pro jeho využívání je nutné být po celou dobu připojen k internetu.

2. Psaní Hravě pro firmy je přizpůsobeno a testováno pro aktuální verzi internetových prohlížečů Chrome a Firefox. Snažíme se, aby Psaní Hravě pro firmy fungovalo správně i v jiných prohlížečích, ovšem toto vám nemůžeme zaručit (zejména při použití starších verzí Internet Exploreru nemusí kurz fungovat správně – zcela jistě není použitelný v Internet Exploreru 8 a starším). Výjimečně se může stát, že Psaní Hravě pro firmy nebude fungovat správně ani v některém z výše zmíněných podporovaných prohlížečů. Důvodem může být např. kombinace aplikací a rozšíření prohlížeče nainstalovaných na počítači uživatele. Pokud na takovou chybu narazíte, dejte nám o ní prosím vědět a zároveň vyzkoušejte jiný prohlížeč.

3. Provozovatel vyvine maximální úsilí, aby omezil výpadky v provozu webových stránek a kurzu, nezaručuje však žádnou konkrétní úroveň dostupnosti. Zejména je bezmocný v případě výpadku na straně poskytovatele hostingu stránek nebo v případě výpadku poskytovatele internetového připojení uživatelů.

4. Psaní Hravě pro firmy bývá nepravidelně aktualizováno; o tom vás nemusíme předem informovat. V případě, že k aktualizaci nebo z jiného důvodu bude nezbytná předem plánovaná servisní odstávka, budete předem upozorněni na webových stránkách nebo e-mailem. Případnou nedostupnost kurzu v přiměřené četnosti a délce nebude provozovatel nijak kompenzovat a nejedná se z jeho strany o vadu plnění.

5. Psaní Hravě pro firmy je přiměřeně zabezpečeno proti zneužití údajů, které nám o sobě poskytujete. Může však dojít k útoku na tato data a může se stát, že vaše data budou zneužita. Pokud takový útok odhalíme, dáme vám o něm vědět do 72 hodin. Za takové zneužití není provozovatel odpovědný.

V. Ceny, platba a reklamace

1. Ceny za firemní licence a ceny za test psaní na klávesnici jsou k dispozici na webových stránkách. Vyhrazujeme si právo cenu v budoucnu měnit. Licence zakoupené za jiných podmínek zůstávají ve stejném rozsahu platné bez ohledu na pozdější změny.

2. Poskytovatel licence není plátcem DPH - uvedená cena proto DPH nepodléhá. V případě, že se v budoucnu plátcem DPH stane, bude k ceně připočítána DPH ve výši podle aktuální zákonné sazby.

3. Licenční poplatek lze uhradit bankovním převodem na základě faktury, kterou zašleme na uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby firmy. Akceptací těchto VOP nám dáváte souhlas se zasíláním dokladů v elektronické podobě.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Znění těchto VOP můžeme jednostranně měnit či doplňovat. V případě, že by se taková změna zásadně dotkla osob, které již naše služby využívají, oznámíme jim každou takovou změnu vhodným způsobem (prostřednictvím uživatelského účtu a/nebo e-mailem).

2. V případě, že by vztah založený těmito VOP obsahoval mezinárodní prvek, dohodly se strany na volbě práva České republiky. Soudem místně příslušným si strany zvolily obecný soud provozovatele v České republice. Tím nejsou dotčena vaše práva jako spotřebitele vyplývající vám z obecně závazných právních předpisů.

3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

4. Veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách (aktuálně to je info@psanihrave.cz). Případnou změnu kontaktních údajů včas zveřejníme na našich webových stránkách. Změnu vašich kontaktních údajů nám, prosím, neprodleně oznamte. Můžete nás rovněž kontaktovat i prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

5. Tyto VOP jsou účinné ode dne 14. 9. 2020. Poslední aktualizace dne 11. 2. 2024